مرکز جامع و تخصصی آموزش طراحی چهره سیاه قلم آبرنگ مداد رنگی و پاستل گچی در شرق تهران خیابان پیروزی گالری هنری سایه ها آزاده حبیبی آشتیانی گالری هنری سایه ها مرکز آموزش جامع و تخصصی نقاشی در شرق تهران آموزش تخصصی طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال آموزش تخصصی مداد رنگی ؛ آبرنگ و پاستل گچی مدرس : آزاده حبیبی آشتیانی آدرس : خیابان پیروزی ، چهار راه کوکاکولا ، خیابان نبرد مجتمع تجاری الماس ، طبقه زیر همکف پلاک 8 تلفن تماس جهت ثبت نام در دوره های آموزشی و سفارش نقاشی 09331563838 http://azadehhabibiashtiani.ir 2020-11-30T17:58:59+01:00 text/html 2020-11-17T17:08:50+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی گالری هنری سایه ها http://azadehhabibiashtiani.ir/post/27 <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;">مرکز آموزش جامع و تخصصی&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;">طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال و</span></div><div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Homa&quot;;"><font color="#6633ff">آموزش حرفه ای نقاشی با مداد رنگی در شرق تهران</font></span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background: rgb(102, 255, 255);">آموزش اصولی سایه زدن ؛ آموزش تخصصی سیاه قلم&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="B Koodak"><span style="font-size: 18.6667px; background-color: rgb(102, 255, 255);">آموزش طراحی اجزاء صورت</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; background-color: rgb(102, 255, 255);">آموزش طراحی چهره</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background: rgb(102, 255, 255);">&nbsp;آموزش طراحی اجسام و حیوانات</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><br style="box-sizing: inherit; text-align: start;"></span></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">آموزش اصولی و گام به گام طراحی سیاه قلم از مبتدی تا استادی</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></div><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">آموزش نقاشی با مداد رنگی از مبتدی تا حرفه ای</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">آموزشی نقاشی ویژه کودکان</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 12.65px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><span dir="RTL"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;"><font color="#33cc00">&nbsp;</font><span lang="AR-SA"><font color="#3333ff">تهران - خیابان پیروزی - جنب متروی نبرد&nbsp;</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چهار راه کوکاکولا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;خیابان نبرد مجتمع تجاری الماس&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><font size="4">طبقه زیر همکف پلاک 8</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 12.65px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: 14pt;">گالری هنری سایه ها - زیر نظر خانم حبیبی آشتیانی</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">تلفن تماس گالری</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 12.65px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><font color="#ffff00"><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: 14pt; background-color: rgb(0, 0, 0);">تلفن همراه : 09331563838</span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: 14pt; background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><br></p></div></span></font><span dir="LTR" style="line-height: 12.65px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">طراحی چهره شما با رزرو قبلی انجام می پذیرد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></div></span><p></p><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2020-11-17T17:00:00+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی مرکز آموزش تخصصی سیاه قلم طراحی چهره سبک هایپررئال آموزش مدادرنگی حرفه ای و پاستل گچی در شرق تهران خیابان پیروزی http://azadehhabibiashtiani.ir/post/26 <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;">مرکز آموزش جامع و تخصصی&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;">طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال و</span></div><div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Homa&quot;;"><font color="#6633ff">آموزش حرفه ای نقاشی با مداد رنگی و پاستل گچی در شرق تهران</font></span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background: rgb(102, 255, 255);">آموزش اصولی سایه زدن ؛ آموزش تخصصی سیاه قلم&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="B Koodak"><span style="font-size: 18.6667px; background-color: rgb(102, 255, 255);">آموزش طراحی اجزاء صورت</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; background-color: rgb(102, 255, 255);">آموزش طراحی چهره</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background: rgb(102, 255, 255);">&nbsp;آموزش طراحی اجسام و حیوانات</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><br style="box-sizing: inherit; text-align: start;"></span></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">آموزش اصولی و گام به گام طراحی سیاه قلم از مبتدی تا استادی</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></div><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">آموزش نقاشی با مداد رنگی از مبتدی تا حرفه ای</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">آموزشی نقاشی برای نوجوانان بالای ۱۳ سال</span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 12.65px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><span dir="RTL"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;"><font color="#33cc00">&nbsp;</font><span lang="AR-SA"><font color="#3333ff">تهران - خیابان پیروزی - جنب متروی نبرد&nbsp;</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چهار راه کوکاکولا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;خیابان نبرد مجتمع تجاری الماس&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><font size="4">طبقه زیر همکف پلاک 8</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 12.65px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: 14pt;">گالری هنری سایه ها - زیر نظر خانم حبیبی آشتیانی</span></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">تلفن تماس گالری</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 12.65px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><font color="#ffff00"><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: 14pt; background-color: rgb(0, 0, 0);">تلفن همراه : 09331563838</span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: 14pt; background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><br></p></div></span></font><span dir="LTR" style="line-height: 12.65px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">طراحی چهره شما با رزرو قبلی انجام می پذیرد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></div></span><p></p><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2019-11-25T04:25:45+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی طراحی چهره خیس در گالری هنری سایه ها توسط استاد آزاده حبیبی آشتیانی http://azadehhabibiashtiani.ir/post/22 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/754/2261935/portriat.jpg" alt="آموزش تخخصی سیاه قلم طراحی چهره سبک هایپررئال در شرق تهران"></div> <div style="text-align: center;"><br></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;0 Titr Bold&quot;; background: yellow;">گالری هنری سایه ها ثبت نام می کند</span></b><b><span style="font-family: &quot;Californian FB&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Californian FB&quot;, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>گالری هنری سایه ها</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>مرکز آموزش جامع و تخصصی نقاشی در شرق تهران</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>آموزش تخصصی طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>آموزش تخصصی مداد رنگی ؛ آبرنگ و پاستل گچی</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>مدرس : آزاده حبیبی آشتیانی</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>آدرس :&nbsp;</b></span></font><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">تهران - خیابان پیروزی - جنب متروی نبرد&nbsp;</span></p><div style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">چهار راه کوکاکولا&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">&nbsp;خیابان نبرد مجتمع تجاری الماس&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><font size="4">طبقه زیر همکف پلاک 8</font></span></span></div></div><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Californian FB&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">جهت آگاهی از شرایط کلاس ها</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Californian FB&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با شماره </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffff00">09331563838</font></span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffff00">&nbsp;</font></span></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تماس حاصل فرمائید</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Californian FB&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Californian FB&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Californian FB&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Californian FB&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;اینستاگرام :&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="Californian FB, serif"><span style="font-size: 26.6667px;"><b>ashtiani.art</b></span></font></p></div> text/html 2019-11-02T09:55:14+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی گالری هنری سایه ها زیر نظر خانم آزاده حبیبی آشتیانی http://azadehhabibiashtiani.ir/post/21 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:156.0pt center 3.25in"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b style="">گالری هنری سایه ها</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:156.0pt center 3.25in"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مرکز آموزش جامع و تخصصی نقاشی در شرق تهران</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:156.0pt center 3.25in"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:156.0pt center 3.25in"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی مداد رنگی ؛ آبرنگ و پاستل گچی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:156.0pt center 3.25in"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مدرس : آزاده حبیبی آشتیانی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:156.0pt center 3.25in"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آدرس :</b></font><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">تهران - خیابان پیروزی - جنب متروی نبرد&nbsp;</span></p><div style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">چهار راه کوکاکولا&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">&nbsp;خیابان نبرد مجتمع تجاری الماس&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><font size="4">طبقه زیر همکف پلاک 8</font></span></span></div></div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:156.0pt center 3.25in"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:156.0pt center 3.25in"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>تلفن تماس جهت ثبت نام در دوره های آموزشی و سفارش نقاشی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:156.0pt center 3.25in"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;09331563838</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><br></p><div><br></div><div><div><div class="watch-time" data-tooltip="میانگین نمایش %98 معادل 1 دقیقه" data-tooltip-r="" style="box-sizing: inherit; position: relative; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; -webkit-box-align: end; align-items: flex-end; font-family: IRANSans, &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; direction: rtl; font-size: 14px;"><div class="watched" style="box-sizing: inherit; display: inline-flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; -webkit-box-align: center; align-items: center; font-size: 0.9em; color: rgb(111, 114, 133);"></div></div></div><div><br></div><br><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" style="position: relative;"><span style="display: block; padding-top: 402.984px;"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/TKNEM/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 707px; height: 402.984px;"></iframe></div>]</div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;tab-stops:156.0pt center 3.25in"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b style="">&nbsp;</b></font></p> text/html 2019-08-01T03:28:00+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی مرکز آموزش جامع و تخصصی طراحی چهره سیاه قلم در شرق تهران http://azadehhabibiashtiani.ir/post/20 <div><br></div><div><h1 id="videoTitle" class="title" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding-left: 1em; color: rgb(41, 42, 51); font-family: IRANSans, &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;"><font size="4" style="">مرکز آموزش جامع و تخصصی طراحی چهره سیاه قلم در شرق تهران</font></h1><div><font size="4" style=""><br></font></div><div><font size="4">تلفن تماس جهت ثبت نام در کلاس های آموزش سیاه قلم&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">09331563838</font></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><br></p></div><div><br></div><div><br></div><div class="watch-time" data-tooltip="میانگین نمایش %98 معادل 1 دقیقه" data-tooltip-r="" style="box-sizing: inherit; position: relative; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; -webkit-box-align: end; align-items: flex-end; font-family: IRANSans, &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; direction: rtl; font-size: 14px;"><div class="watched" style="box-sizing: inherit; display: inline-flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; -webkit-box-align: center; align-items: center; font-size: 0.9em; color: rgb(111, 114, 133);"></div></div></div><div><br></div><br><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/TKNEM/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>]<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style> text/html 2019-07-01T04:01:55+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی گالری هنری سایه ها ( آزاده حبیبی آشتیانی ) http://azadehhabibiashtiani.ir/post/16 <div><br></div><div><div><br></div><div><br></div></div><div><br></div><div><div><font size="5" color="#66ffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">آموزش تخصصی سیاه قلم در شرق تهران</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 102, 0);">گالری هنری سایه ها آزاده حبیبی آشتیانی&nbsp;</span></font></div></div><div><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); color: rgb(255, 255, 255); font-size: x-large;"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); color: rgb(255, 255, 255); font-size: x-large;">09331563838</span></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><br></p></div><div><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px; background-color: rgb(102, 255, 255);"><b><br></b></span></font></div><div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/754/2261935/best1.jpg" alt="آموزش طراحی چهره سفارش طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال"> <div><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#66ffff"><br></font></span></div><div><font size="5" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#66ffff">آموزش تخصصی سیاه قلم در شرق تهران</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 102, 0);">گالری هنری سایه ها زیر نظر خانم آزاده حبیبی آشتیانی&nbsp;</span></font></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">تهران - خیابان پیروزی - جنب متروی نبرد&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">چهار راه کوکاکولا&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">&nbsp;خیابان نبرد مجتمع تجاری الماس&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><font size="4">طبقه زیر همکف پلاک 8</font></span></span></div></div></div> text/html 2019-07-01T02:07:09+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی آموزشگاه نقاشی شرق تهران آموزش حرفه ای نقاشی طراحی چهره سیاه قلم http://azadehhabibiashtiani.ir/post/15 <div><font size="5" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff00">طراحی بینی توسط هنرجو&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/754/2261935/portraitbestpaintashtiani.jpg" alt="آموزش طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال گالری هنری سایه ها آزاده حبیبی آشتیانی"> <div><br></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>گالری هنری سایه ها</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مرکز آموزش جامع و تخصصی نقاشی در شرق تهران</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی مداد رنگی ؛ آبرنگ و پاستل گچی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مدرس : آزاده حبیبی آشتیانی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آدرس :&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">تهران - خیابان پیروزی - جنب متروی نبرد&nbsp;</span></p><div style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">چهار راه کوکاکولا&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">&nbsp;خیابان نبرد مجتمع تجاری الماس&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><font size="4">طبقه زیر همکف پلاک 8</font></span></span></div></div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>تلفن تماس جهت ثبت نام در دوره های آموزشی و سفارش نقاشی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;09331563838</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><br></p><div><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px; background-color: rgb(102, 255, 255);"><b><br></b></span></font></div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;</b></font></p></div> text/html 2019-06-26T01:55:44+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی طراحی چهره استاد کیهان کلهر http://azadehhabibiashtiani.ir/post/14 <div><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">طراحی چهره استاد کیهان کلهر توسط استاد آزاده حبیبی آشتیانی</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">آموزش طراحی پرتره سیاه قلم در شرق تهران&nbsp;&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">جهت ثبت نام در دوره آموزش تخصصی سیاه قلم ، آبرنگ ، مداد رنگی و پاستل گچی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;با شماره زیر در تماس باشید :&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#66ff99"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Koodak" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#66ff99">09331563838</font></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/754/2261935/kayhankalhor.jpg" alt="کیهان کلهر"> <div><br></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>گالری هنری سایه ها</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مرکز آموزش جامع و تخصصی نقاشی در شرق تهران</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی مداد رنگی ؛ آبرنگ و پاستل گچی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مدرس : آزاده حبیبی آشتیانی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آدرس :&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">تهران - خیابان پیروزی - جنب متروی نبرد&nbsp;</span></p><div style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">چهار راه کوکاکولا&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">&nbsp;خیابان نبرد مجتمع تجاری الماس&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><font size="4">طبقه زیر همکف پلاک 8</font></span></span></div></div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>تلفن تماس جهت ثبت نام در دوره های آموزشی و سفارش نقاشی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;09331563838</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;</b></font></p></div> text/html 2019-06-25T22:59:28+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی طراحی چشم سیاه قلم http://azadehhabibiashtiani.ir/post/13 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">آموزش طراحی چشم با مداد ، کنته و ذغال</span></div><div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p></p><div style="text-align: center;"><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 253);"></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/754/2261935/drowings.jpg" alt="art"></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background: rgb(102, 255, 255);">آموزش اصولی سایه زدن ؛ آموزش تخصصی سیاه قلم&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="B Koodak"><span style="font-size: 18.6667px; background-color: rgb(102, 255, 255);">آموزش طراحی اجزاء صورت</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; background-color: rgb(102, 255, 255);">آموزش طراحی چهره</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background: rgb(102, 255, 255);">&nbsp;آموزش طراحی اجسام و حیوانات</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><br style="box-sizing: inherit; text-align: start;"></span></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">آموزش اصولی و گام به گام طراحی سیاه قلم از مبتدی تا استادی</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></div><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">آموزش نقاشی با مداد رنگی از مبتدی تا حرفه ای</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></div></span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">آموزشی نقاشی ویژه کودکان</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 13.8px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><span dir="RTL"><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 13.8px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: 14pt;">گالری هنری سایه ها - زیر نظر خانم حبیبی آشتیانی</span></div></span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">تلفن تماس گالری</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 13.8px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><div style="color: rgb(255, 255, 0); text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(255, 255, 0);"><b style="font-size: 18.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></b></div></span><font color="#ffff00"><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><div style="text-align: center;"><br></div></span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: 14pt; background-color: rgb(0, 0, 0);">تلفن همراه : 09331563838</span></div></span></font><span dir="LTR" style="line-height: 13.8px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 21.4667px;"><div style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">طراحی چهره شما با رزرو قبلی انجام می پذیرد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></div><div style="text-align: center;"><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: right;"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;"><br></span></div><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(253, 253, 253);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;">مرکز آموزش جامع و تخصصی&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;">طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال</span></div><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(253, 253, 253);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;"><br></span></div><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(253, 253, 253);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;">و&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;">آموزش حرفه ای نقاشی با&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;">مداد رنگی در شرق تهران</span></div><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(253, 253, 253);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 16pt; text-align: center;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>گالری هنری سایه ها</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مرکز آموزش جامع و تخصصی نقاشی در شرق تهران</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی مداد رنگی ؛ آبرنگ و پاستل گچی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مدرس : آزاده حبیبی آشتیانی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آدرس :&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(102, 51, 255); background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 255); background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">تهران - خیابان پیروزی - جنب متروی نبرد&nbsp;</span></p><div style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">چهار راه کوکاکولا&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">&nbsp;خیابان نبرد مجتمع تجاری الماس&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><font size="4">طبقه زیر همکف پلاک 8</font></span></span></div></div><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>تلفن تماس جهت ثبت نام در دوره های آموزشی و سفارش نقاشی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(253, 253, 253); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;09331563838</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><br></p><div style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 253);"><b style="font-size: 18.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></b></div></div></div></span></div> text/html 2019-06-24T23:02:42+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی طراحی اجرای صورت http://azadehhabibiashtiani.ir/post/12 <div><font size="5" color="#33cc00" face="Mihan-Iransans"><b>طراحی اجزای صورت با مداد و کنته</b></font></div><div><font size="5" color="#33cc00" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/754/2261935/paintface.jpg" alt="طراحی لب نقاشی حرفه ای"><div><br></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>گالری هنری سایه ها</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مرکز آموزش جامع و تخصصی نقاشی در شرق تهران</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی مداد رنگی ؛ آبرنگ و پاستل گچی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مدرس : آزاده حبیبی آشتیانی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آدرس : خیابان پیروزی ، مجتمع تجاری فرهنگی پانورما</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>طبقه منفی 3 ، پلاک B 307</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>تلفن تماس جهت ثبت نام در دوره های آموزشی و سفارش نقاشی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;09331563838</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px; background-color: rgb(102, 255, 255);"><b>021-77759321</b></span></font></p><div><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px; background-color: rgb(102, 255, 255);"><b><br></b></span></font></div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;</b></font></p><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253); line-height: 13.8px;"><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff"><span style="font-size: 14pt; text-align: start;">طراحی چهره شما با رزرو قبلی انجام می پذیرد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></div></span> <div><br></div></div> text/html 2019-06-24T02:30:27+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی طراحی چشم توسط هنرجو http://azadehhabibiashtiani.ir/post/11 <div><font size="5">طراحی چشم با مداد توسط هنرجو&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">جهت ثبت نام در ترم جدید با شماره زیر در تماس باشید&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">09331563838</font></div><div><br></div><div><font size="5">آزاده حبیبی آشتیانی&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/754/2261935/drowingpaint.jpg" alt="طراحی چشم پیر"> <div><br></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>گالری هنری سایه ها</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مرکز آموزش جامع و تخصصی نقاشی در شرق تهران</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی مداد رنگی ؛ آبرنگ و پاستل گچی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مدرس : آزاده حبیبی آشتیانی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آدرس :&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">تهران - خیابان پیروزی - جنب متروی نبرد&nbsp;</span></p><div style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">چهار راه کوکاکولا&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">&nbsp;خیابان نبرد مجتمع تجاری الماس&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><font size="4">طبقه زیر همکف پلاک 8</font></span></span></div></div></div> text/html 2019-06-24T02:09:15+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی سایه زدن بینی توسط هنرجو http://azadehhabibiashtiani.ir/post/10 <div><font size="4" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff00">سایه زدن بینی توسط هنرجو&nbsp;</font></div><div><font size="4" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff00"><br></font></div><div><font size="4" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff00">برای اطلاع از شرایط ثبت نام کلاس های آموزش طراحی چهره&nbsp;</font></div><div><font size="4" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff00"><br></font></div><div><font size="4" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff00">با شماره های زیر در تماس باشید :</font></div><div><font size="4" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff00"><br></font></div><div><font size="4" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff00">09331563838</font></div><div><font size="4" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff00"><br></font></div><div><br></div><div><font size="4" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff00">گالری هنری سایه ها زیر نظر خانم آزاده حبیبی آشتیانی</font></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/754/2261935/paint12.jpg" alt="آموزش طراحی "> <div><br></div><div><font size="5" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">فراگیری هنر هیچگاه دیر نیست&nbsp;</font></div><div><font size="5" style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><br></font></div><div><font size="5" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">در هر سن و سالی می توان به فراگیری هنر پرداخت .&nbsp;</font></div><div><font size="5" style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><br></font></div><div><font size="5" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">هنر نزد شماست .&nbsp;</font></div><div><font size="5" style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><br></font></div><div><font size="5" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">زیبا فکر کنید؛ زیبا نقاشی بکشید.</font></div> text/html 2019-06-24T02:00:26+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی طراحی چهره http://azadehhabibiashtiani.ir/post/8 <div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>گالری هنری سایه ها</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مرکز آموزش جامع و تخصصی نقاشی در شرق تهران</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی مداد رنگی ؛ آبرنگ و پاستل گچی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مدرس : آزاده حبیبی آشتیانی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آدرس : خیابان پیروزی ، مجتمع تجاری فرهنگی پانورما</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>طبقه منفی 3 ، پلاک B 307</b></font></p></div><div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/754/2261935/drowing.jpg" alt="آموزش طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال در تهران "> <div><br></div><div style="text-align: right;"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">سفارش طراحی چهره با بهترین کیفیت&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">نقاشی و طراحی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">آموزش آبرنگ ؛ پاستل گچی ؛ مداد رنگی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">و سیاه قلم در گالری هنری سایه ها</font></div> text/html 2019-06-23T04:36:45+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی طراحی سیاه قلم حیوانات - گربه ها اثر آزاده حبیبی آشتیانی http://azadehhabibiashtiani.ir/post/7 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/754/2261935/CATS.jpg" alt="طراحی و نقاشی حیوانات گربه ها"> <div><br></div><div><font color="#ffffff"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="background-color: rgb(102, 102, 204);" color="#ffffff">طراحی حیوانات سبک هایپررئال سیاه قلم</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="background-color: rgb(102, 102, 204);" color="#ffffff"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="background-color: rgb(102, 102, 204);" color="#ffffff">شما هم می توانید به کمی تلاش یک نقاش برجسته و سطح عالی شوید.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="background-color: rgb(102, 102, 204);" color="#ffffff"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="background-color: rgb(102, 102, 204);" color="#ffffff">زیر نظر استاد آزاده حبیبی آشتیانی</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="background-color: rgb(102, 102, 204);" color="#ffffff"><br></font></div><div><font color="#ffffff" face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-color: rgb(102, 102, 204);">شماره تماس جهت ثبت نام&nbsp;</span></font></div><div><font color="#ffffff" face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-color: rgb(102, 102, 204);"><br></span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">09331563838</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>گالری هنری سایه ها</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مرکز آموزش جامع و تخصصی نقاشی در شرق تهران</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی طراحی چهره سیاه قلم سبک هایپررئال</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آموزش تخصصی مداد رنگی ؛ آبرنگ و پاستل گچی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>مدرس : آزاده حبیبی آشتیانی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>آدرس : خیابان پیروزی ، مجتمع تجاری فرهنگی پانورما</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>طبقه منفی 3 ، پلاک B 307</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px; background-color: rgb(102, 255, 255);"><b>021-77759321</b></span></font></p></div><div><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px; background-color: rgb(102, 255, 255);"><b><br></b></span></font></div> text/html 2019-06-23T04:21:45+01:00 azadehhabibiashtiani.ir آزاده حبیبی آشتیانی تابلوی سیاه قلم طراحی چهره اثر آزاده حبیبی آشتیانی http://azadehhabibiashtiani.ir/post/6 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/754/2261935/PORTRAITARTIST.jpg" alt="اثار برتر سیاه قلم"> <div><br></div><div><br></div><div><font size="5">هنرمند شدن آسان نیست .</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">زندگی کردن آسان نیست .&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">اما نقاشی جزئی از ساحل زیبای آرامش است .&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="6" color="#33cc00" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">نقاشی کنید تا آرامش را حس کنید</font></div><div><font size="6" color="#33cc00" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><div><font size="6" color="#33cc00" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">09331563838</font></div><div><font size="6" color="#33cc00" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><div><font size="6" color="#33cc00" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" face="Mihan-Yekan">زیر نظر استاد آزاده حبیبی آشتیانی</font></div><div><font size="6" color="#33cc00" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><div style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt; text-align: start;">تهران - خیابان پیروزی - جنب متروی نبرد&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">چهار راه کوکاکولا&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4">&nbsp;خیابان نبرد مجتمع تجاری الماس&nbsp;</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 12.65px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma;"><font size="4">طبقه زیر همکف پلاک 8</font></span></span></div></div></div>